Frog  and Toad Translation Project

A timeless collection of children's stories…available for the first time in Armenian

A NOTE TO OUR YOUNG READERS:


Մեր շատ սիրելի՛ փոքրիկ ընթերցողներ,
Դո՞ւք ալ գործի ծաւալը տեսնելով կրնաք յուսահատիլ։ Արդեօ՞ք կան պահեր, երբ մեծ վախ կը զգաք կամ տխրութիւն եւ անհանգստութիւն։ Ինչպիսի՞ լուծումներ կը գտնէք ձեր վիճակէն դուրս գալու։ Արդեօ՞ք կ’օգնէք ձեր ընկերոջ նման պարագաներու։ Հիմա, լայն բացէ՛ք ձեր աչքերը ու լաւ մը պտըտցուցէ՛ք զանոնք այս հեքիաթներու տողերուն մէջ։ Տեսնենք ինչպէ՞ս Գորտն ու Դօդօշը կը դիմագրաւեն որոշ վիճակներ, կը զրուցեն, կը վիճին եւ անպայման լուծումներու կը հասնին։ 

 

Ձեզ կը մաղթենք շատ հաճելի եւ ուրախ ժամանց երկու շատ մտերիմ ընկերներուն՝ Գորտին ու Դօդօշին հետ։

Կարդացէ'ք ԳՈՐՏՆ ՈՒ ԴՕԴՕՇԸ ձեր պզտիկներու հետ այսօր:

 The FROG AND TOAD Collection is available in both Western and Eastern Armenian!

Order your copies today!

;
SALE

FROG AND TOAD - Complete five-volume set (Armenian Edition)

$ 65.99 $ 75.00

In Stock
Added Add To Cart
OUT OF STOCK

The complete FROG AND TOAD series as well as OWL AT HOME can now be enjoyed by young Armenian readers across the globe. Before placing your order, be sure to indicate which edition you wish to receive. The complete series is available in both Eastern and Western Armenian.


This set contains the following:


Frog and Toad Are Friends
Days with Frog and Toad
Frog and Toad All Year
Frog and Toad Together
Owl at Home


Specifications for each book:
Paperback | 64 pages | full color illustrations